Sochy a reliéfy vytesané do skal

V mnoha pověstech nalézáme motiv zkamenění. Možná to je pohádkové vyprávění, nicméně, když se vypravíme někam do pískovců, do kraje vysokých věží a strmých údolí, nalezneme mezi množstvím starých i novějších nápisů také různé reliéfy či přímo postavy lidí a zvířat vystupující ze skal. Při pohledu na ně se může z myslí vynořit ona otázka, zda se jedná jen díla dávných umělců či zde někoho stihla tvrdá kletba, která ho v kámen proměnila?

Taková místa pro mě představují pěkné propojení lidského světa a přírody, dávného i současného. Vždy přemýšlím, čí ruka hodiny, dny a někdy i roky tesala své dílo v hloubi skal. Jaké pohnutky ho k tomu asi vedly? Naplňují mě pokorou daleko víc než zdobný chrám plný množství daleko propracovanějších soch. Snad proto, že chrám přírody je větší než všechny chrámy světa...

Skalní reliéfy mohou nabývat mnoha tvarů, vznikaly v různých dobách a sloužily rozličným účelům. Ještě více je pak také prostých nápisů vyrytých do skal, o nichž je ale pojednáno jinde. Až na okrajové zmínky o vytesaných symbolech a zdobněji provedených nápisech se zde proto chci věnovat pouze sochám spojeným se skalním podložím a reliéfům, které nejsou tvořeny pouze písmem. Pokud bychom je chtěli nějak rozdělit, nabízí se tři základní skupiny, které lze dále podrobněji členit.Sakrální sochy a reliéfy

První skupinu tvoří díla s náboženskou tématikou, mezi nimiž je velmi hojné vyobrazení ukřižovaného Krista, které se vyskytuje v různých variantách.

Nejvíce je zastoupené provedení se třemi (výjimečně dvěma) postavami pod křížem (klečící Máří Magdalena a stojící Panna Marie a Jan Evangelista, případně třetí Marie). Po stranách bývá většinou reliéf orámován jedním nebo více sloupy nesoucími oblouk, který scénu uzavírá v horní části. Ten je někdy vyzdoben jako nebeská klenba, případně opatřený závěsem po stranách. Na nebesné klebce nebo mezi závěsy je také někdy možno spatřit postavy andělů. Podařilo se mi jich najít celkem třináct, všechny z Lužických hor nebo Kokořínska.

Skalní reliéf Krista Skalní reliéf Krista

Cvikov, Naděje
na jihozápadním okraji osady

Krompach, Juliovka
v údolí potoka na jižním konci osady

Skalní reliéf Krista Skalní reliéf Krista

Mařenice
u náhonu Neumannova mlýna

Svitava
vedle Pustých kostelů

Skalní reliéf Krista Skalní reliéf Krista

Radvanec
v centru obce

Radvanec
na severním okraji obce

Skalní reliéf Krista Skalní reliéf Krista

Velenice
v centru obce

Tuhaň, Dolní Dubová Hora
na Ebelově cestě severně od osady

Skalní reliéf Krista Skalní reliéf Krista

Tuhanec
v poustevně v boční rokli Čapského dolu

Dražejov
severně od obce, u silnice na Rozprechtice

Skalní reliéf Krista Skalní reliéf Krista

Vidim
v obci, v zatáčce pod kostelem

Tupadly
u silnice při ústí Sitenského dolu

Skalní reliéf Krista Skalní reliéf Krista

Dobřeň
v zatáčce silnice západně od obce

Jestřebice
u Jestřebických pokliček

Odlišně provedené jsem našla čtyři reliéfy, oba umístěné v uměle vytesaných prostorách. První z nich je ve skalní místnůstce nad studánkou v údolí Plakánek poblíž hradu Kost v Českém ráji. Postava Krista je zde poměrně velká vzhledem k rozměrům prostory, konce rukou a nohou má pouze naznačené, vůbec není zobrazen kříž. Druhý reliéf, který se nachází západně od Liščího vrchu u Mimoně, je naopak drobný – malý krucifix vytesaný v mělké, obloukem zakončené nice.

Skalní reliéf Krista Skalní reliéf Krista
Dražejov
severně od obce, u silnice na Rozprechtice


Malá Skála
u silnice podél Jizery pod Pantheonem


Skalní reliéf Krista Skalní reliéf Krista
Podkost
nad studánkou v údolí Plakánek
Mimoň
západně od Liščího vrchu

Kombinaci skalního reliéfu a malby na plechu představuje reliéf na skále na rozcestí u Stranného, kde je z pískovce vytesán pouze kříž, na němž je upevněna silueta Krista. Obdobný kříž, tentokrát doplněný Kristem vyřezaným ze dřeva, se nachází také pod hradem Harasov na Kokořínsku.

Skalní reliéf Krista Skalní reliéf Krista
Blíževedly, Stranné
na rozcestí ve Stránském dole
Vysoká, Harasov
na východním konci harasovského rybníka

Dalším oblíbeným motiv v sakrálním skalním umění, zastoupený šesti příklady, představuje reliéf Panny Marie s Ježíškem v náručí. První čtyři zde zobrazené pochází opět z oblasti Lužických hor a Kokořínska a jsou si velmi podobné. Obě posty jsou korunované, zahalené oděvemtvaru komolého kužele, který jim zcela zakrývá ruce.

Skalní reliéf Panny Marie Skalní reliéf Panny Marie
Krompach, Juliovka
u silnice na západním okraji osady


Mařenice, Třídomí
společně s reliéfem Nejsvětější Trojice


Skalní reliéf Panny Marie Skalní reliéf Panny Marie
Tuhaň, Dolní Dubová Hora
na Ebelově cestě severně od osady
Vidim
na cestě pod Starým zámkem

Zbývající dva reliéfy se od tohoto pojetí liší. Jeden z nich se nachází ve stejné oblasti jako předchozí jmenované, druhý pochází z Českého ráje.

Skalní reliéf Panny Marie Skalní reliéf Panny Marie
Dubá, Deštná
u silnice u dětského domova
Podkost
nad studánkou v údolí Plakánek

Dále se se můžeme setkat s různými ojedinělými motivy jako Nejsvětější Trojice a Útěk do Egypta u Mařenic, Korunování Panny Marie v Srbské Kamenici nebo zpodobnění Krista po bičování u Radvance. Ukázkou rozsáhlejšího sakrálního souboru je Braunův Betlém s množstvím soch, reliéfů a (většinou nedochovaných) maleb.

Drobnou a samostatnou podskupinu tvoří reliéfy jiných náboženských a filozofických směrů. Sem lze zařadit například pentagram na Vlhošti a nejspíše i „mandalu“ na Harasově.

Text zde zatím není úplný, postupně je přidáván, společně s obrázky.